Nastavnik ruskog jezika - OS "Vuk Karadzic" Vlasenica

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Nastavnik ruskog jezika - OS "Vuk Karadzic" Vlasenica

Postby ddjelmo » 17 Nov 2014, 17:31

Наставник руског језика - ОСНОВНА ШКОЛА ‘’ВУК КАРАЏИЋ’’ ВЛАСЕНИЦА

Област: Образовање
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 20.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Наставник руског језика, 6 часова.........................1 извршилац на неодређено вријеме , лице са искуством у струци.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10 и 25/14).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пројављивања на конкурс су:
1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. Да је пунољетан, а то се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривчна дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни доставити сљедећа документа:
1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са кратком биографијом и контакт телефон,
2. Диплома или овјерена копија дипломе о стручној спреми,
3. Увјерење о држављанству,
4. Извод из матичне књиге рођених.

Сви документи које кандидат достави морају бити оригинал или овјерене копије.
Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, 70/13). Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:
1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
5. Извод из матичне књиге умрлих , за умрлог родитеља уколико се ради о кандидату без једног родитеља или оба родитеља , а који није старији од 26 година живота,
6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџибниског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,
7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца,
8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
9. Кућну листу, за кандидате који живе у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:
- Потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,
- Потврду издату од надлежене пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,
- Потврду о висини плате , уколико је члан породичног домаћинства запослен и
- Потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година ,
10. Потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.
Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем.
Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 26.11.2014. године у 10,00 часова у просторијама школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали.

Конкурс остаје отврен осам (8) дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу ЈУ Основна школа ‘’Вук Караџић’’ Власеница, Светосавска 30, 75440 Власеница.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Документација достављена уз пријаву на конкурс неће бити враћана.

Број: 878/14

--------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/na ... lasenica1/
--------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron