Prijem 2 radnika - Kazneno - popravni zavod Bijeljina

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Prijem 2 radnika - Kazneno - popravni zavod Bijeljina

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:18

Пријем 2 радника - Казнено-поправни завод Бијељина

Област: Остало
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 13.11.2014.
Брoj извршилaцa: 2

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Васпитач - 1 извршилац
2. Водоинсталатер инструктор - 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

II Општи услови за пријем у радни однос:
1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену подобност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у Установи,
5. да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,
6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ
7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

III Посебни услови:
1.1. ВСС, друштвеног смијера, једна година радног искуства након стицања високе стручне спреме на истим или сличним пословима, положен стручни испит у области извршења кривичних санкција-за рад у служби третмана, познавање рада на рачунару
1.2. ВКВ/ССС, водоинсталатер, шест мјесеци радног искуства, положен стручни испит радних инструктора , познавање рада на рачунару


IV Потребна документа:
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан приложити доказе (оригинале или овјерене фотокопије) о испуњавању општих и посебних услова конкурса :
увјерење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених,
увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова у Установи,
овјерену фотокопију дипломе о школској спреми (са свједочанствима о завршеним разредима за кандидата под редним бројем 1.2.)
увјерење о радном искуству ( не признаје се копија радничке књижице)
увјерење о положеном стручном испиту,
овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,
овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
доказ о општој здравственој способности доставиће изабран кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

V Рок за подношење пријава:
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим конкурсом, Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности ( писмено тестирање опште информисаности, провјера рада на рачунару и обавити интервју) о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул.Шабачких ђака бр.9. са назнаком „ За конкурс“.
Број: 01-120- 190/14

-------------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pr ... bijeljina/
-------------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron