Nastavnik razredne nastave - OS "Sveti Sava" Crnjelovo

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Nastavnik razredne nastave - OS "Sveti Sava" Crnjelovo

Postby ddjelmo » 12 Nov 2014, 01:16

Професор/наставник разредне наставе - ОШ ,,Свети Сава” Црњелово

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 13.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Професор//наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испу-њава и посебне услове у складу са чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и чланa 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпита ча („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10 i 25/14).

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидат прилаже сљедећа документа:
I-Општи услови
- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се до-казује увјерењем о држављанству;
- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених (оригинал извода из МКР-их издат послије 01.09.2010. године важи трајно) или овјере-ном копијом личне карте;
- Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена про-тив достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостав љања дјетета, полног, и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског про-грама;
- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дип-ломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на еви-денцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;
- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;
- Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инва-лидску заштиту о утврђеном статутусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-от-аџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице поги-нулог борца;
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инва-лидску заштиту о утврђеном статутусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инва-лидску заштиту о утврђеном статутусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
- Кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинс-тва мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:
а) потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћи-нства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица.
б) потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалид-ско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства ко ји је старији од 65 година није корисник пензије.
в) потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запо-слен и
г) потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

II-Посебни услови

За професора или наставника разредне наставе биће изабран кандидат који има радно искуство на пословима и радним задацима професор или наставник разредне наставе и у дипломи о завршеном првом циклусу студијског програма има уписано звање:
1) професор разредне наставе са завршеним учитељским факултетом;
2) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном фа-култету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан премет;
3) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава и
4) учитељ са завршеном учитељском школом који се затекао у радном од-носу у вријеме ступања на снагу овог правилника.

Конкурс ће бити отворен 8 осам дана.
Рок за подношење пријава се рачуна од првог наредног дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини и у дневном листу „Глас Српске“.

Кандидат пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бро-јем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу школе (Основна школа ,,Свети Сава” Црњелово, 76328 Црњелово, са напоменом ,,Комисија за избор радника“ или лично доноси у секретаријат школе на протокол.

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена докумен-тација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.
Сви документи које кандидат достави морају бити овјерене копије и неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју 17.11.2014. године у 1000 часова, у централној школи, након тога интервју.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.
Избор радника ће се извршити након теста и интервјуа са члановима коми-сије и бодовања у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/13).
Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о Одлуци о пријему у року од осам дана од дана доношења Одлуке.
Изабрани кандидат доставља љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима накнадно, а прије заснивања радног односа (не старије од шест мјесеци).

Школа ће обезбиједити Увјерење од надлежног МУП-а да лице није осуђи-вано за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске”, број 74/08, 71/09 и 104/11), након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

За све додатне информације обратите се на телефон 055/301-278, 301-746 или лично у времену од 700 - 1500 часовa.

Град Бијељина
ЈУ ОШ ,,Свети Сава”
Ц р њ е л о в о
Број: 717/14
Телефон: 055/301-278
Тел/факс: 055/301-746
E-mail: os138@spinter.net
http://www.oscrnjelovo.com

------------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pr ... rnjelovo3/
------------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron