Nacelnik odjeljenja za boracko-invalidsku i civilnu zastitu

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Nacelnik odjeljenja za boracko-invalidsku i civilnu zastitu

Postby ddjelmo » 27 Oct 2014, 14:00

Начелник одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту - Градска управа Града Бијељина

Област: Административне и сличне услуге
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 06.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Начелника одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

II - Опис послова начелника Одјељења:

Усмјерава, руководи и одговара за рад Одјељења; управља средствима Одјељења у складу са законом и другим прописима; усклађује рад Одјељења са дјеловањем републичких и градских органа власти у области борачко-инвалидске и цивилне заштите; обезбјеђује извршење одлука Скупштине Града и Градоначелника; обавља дужност начелника Градског штаба за ванредне ситуације; доноси рјешења у првостепеном управном поступку; припрема планове,програме, извјештаје и стратешке документе из области борачко-инвалидске и цивилне заштите; обавјештава грађане, удружења и цивилно друштво о стању борачко-инвалидске и цивилне заштите на подручју Града; припрема нацрте општих и појединачних правних аката које доноси Скупштина Града или Градоначелник из области борачко-инвалидске и цивилне заштите; прати рад службеника и распоређује радне задатке; осигурава основна средства и основне услове рада и одговара за законито и правилно извршавање послова и радних задатака из надлежности Одјељења.

III - Општи услови:

    Општи услови за кандидате су:
1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
2. да су старији од 18 година;
3. да имају општу здравствену способност;
4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у управи јединице локалне самоуправе;
5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
6. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали по налогу да се појаве пред Судом (члан 9. тачка 1. Устава БиХ).

IV - Посебни услови:

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- ВСС завршен факултет, или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова; три године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у административној служби и познавање рада на рачунару.

V - Сукоб интереса:

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине и Законом о локалној самоуправи.

VI - Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова (или овјерене копије истих):
- увјерење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених
- љекарско увјерење (уколико буде изабран)
- увјерење да није осуђиван за кривично дјело сходно тачки 4. општих услова конкурса (добија се у Центру Јавне Безбједности према мјесту рођења)
(све, не старије од 6 мјесеци, изузев докумената која у складу са законским прописима немају ограничен рок трајања)
- доказ о стручној спреми
- доказ о положеном стручном испиту за рад у административној служби
- доказ о радном искуству у траженом степену образовања
- доказ о познавању рада на рачунару и
- потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву о испуњавању услова из тачака 5. и 6. општих услова овог конкурса

VII - Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске”; Дневном листу “Глас Српске” и на огласној табли Градске управе Града Бијељина.
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве се могу подносити лично или путем поште на адресу: Градоначелник Града Бијељина, Трг Краља Петра И Крађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина (са назнаком Комисији за избор).

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се разматрати.
Поступак избора кандидата, провешће Комисија за избор, која ће провјерити благовременост и потпуност пријава, испуњавања услова конкурса и по потреби прибавити друге информације о кандидатима, сачинити извјештај о проведеном поступку по јавном конкурсу са препоруком Градоначелнику за доношење одлуке о избору кандидата.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за избор ће обавити улазни интервју.
Одлуку о избору кандидата доноси Градоначелник Града, о чему ће писмено бити обавијештени сви кандидати.

------------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/na ... ska_uprav/
------------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron