Javni konkurs za izbor direktora OS "Sveti Sava" Crnjelovo

Ovde mozete dobiti informacije o aktuelnim konkursima.

Javni konkurs za izbor direktora OS "Sveti Sava" Crnjelovo

Postby ddjelmo » 30 Oct 2014, 23:10

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора Основне школе “Свети Сава“ Црњелово

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Биjeљинa
Отворено до: 06.11.2014.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Директор школе

II – Опис послова
 Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и министру.
 Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему Јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат
 Директор Јавне установе Основна школа ,,Свети Сава“ Црњелово, се бира на период од 4 (четири) године.
 Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што добије сагласност од ресорног министра или након што протекне рок од тридесет дана у којем року је министар дужан одлучити о предложеном кандидату.
 
IV – Статус
 Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основне школе ,,Свети Сава“ Црњелово, те Правилником о раду.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 V – Услови за учешће на конкурсу
 За директора Јавне установе Основна школа ,,Свети Сава“ Црњелово, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:
1. Општи услови:
  - да има општу здравствену способност за рад и
  - да је старији од 18 година и
  - да је држављанин БиХ - Републике Српске.

2. Посебни услови:
  - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,
  - да има најмање пет година радног искуства у струци, у просвјети, након стицања стручне спреме,
  - да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак и
  - да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.
 
 VI – Сукоб интереса
 Кандидати за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе ,,Свети Сава“ Црњелово не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08).
  
 VII – Потребна документација
 Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су уз потписану пријаву дужни приложити:
 - Диплому о завршеној стручној спреми,
 - Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима
 - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства у струци, у просвјети, након стицања стручне спреме,
 - Извод из матичне књиге рођених,
 - Увјерење о држављанству,
 - Приједлог програма рада директора у наредном четверогодишњем периоду,
  - Препоруке ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
 - Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,
 - Увјерење да се против њега не води кривични поступак,
 - друге доказе о потврђивању знања и способности и
 - Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.
 
 Сви документи се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са Законом.
 Школски одбор ће писаним путем обавјестити све учеснике конкурса о Одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана доношења Одлуке.
 Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
 Пријаву са документима послати на адресу: Јавна установа Основна школа ,,Свети Сава“ Црњелово 76328 (са назнаком „Пријава на конкурс“), или лично доставити у правну службу школе.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 Са кандидатима који испуњавају услове конкурса чланови Школског одбора обавиће разговор.
 
Број: 709/14

--------------------------------
Preuzeto sa www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/ja ... veti_sava/
--------------------------------
ddjelmo
Site Admin
 
Posts: 88
Joined: 28 Apr 2014, 17:31

Return to Trazite posao?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron